top of page

Bra att veta

Årliga aktiviteter i området

Vårstädningen är en frivillig aktivitet, då vi bland annat iordningsställer bad- och båtplats. Vi rengör och oljar in bryggor, ställer ut bänkar, lägger ut sand, sätter ut badflotten mm. Arbetet avslutas med grillning på stranden.

Höströjningen är obligatorisk för samtliga medlemmar. Vi arbetar på de stora allmänna ytor som är ca 80 % av vårt tomtområde. Området skapar ett stort mervärde för alla oss husägare. Har du inte möjlighet att närvara personligen går det bra att ta in någon annan person utifrån, t ex en god vän, släkting eller bekant, du kan också avstå men får då bidra till arbetet med en röjningsavgift.  När du deltar i höströjningen så ansvarar du själv för att ditt namn kommer upp på deltagarlistan eller att du kontaktar föreningens kassör i frågan. 

Trädfällning, röjning av buskage och ungträd ska alltid ske med ansvar och omsorg inte bara för att förbättra en "utsikt".  Alla förslag om att fälla träd på allmänning ska behandlas av styrelsen.

Vid röjningsdagens slut, efter genomfört arbete, serveras det ärtsoppa med punsch i föreningshuset. Ett ypperligt tillfälle att träffa grannar.

Tidpunkt för aktiviteterna beslutar vi om på årsmötet och information om tidpunkter kommer att finnas här på hemsidan och på föreningens anslagstavlor (vid postlådorna samt utmed vägen vid föreningshuset).

Midsommarfirande på Klockarängen

Frivilliga krafter bidrar till att vi får ett gemensamt midsommarfirande i området, detta är väldigt uppskattat. Traditionellt så har festligheterna inneburit att man på förmiddagen hämtar upp barn för skjuts på höskrinda till festplatsen. Där hjälps vi åt med att plocka blommor och löv till majstången, när den väl är rest skiljs vi åt för lunch och träffas åter för lek och dans på eftermiddagen. Aktuella tider kommer att läggas ut i kalendariet och anslås på anslagstavlorna.

Båtplats, vinter och sommar

Som betalande medlem har du möjlighet att hyra båtplats vid brygga. Alla båtplatser fördelas av hamnkapten som även ingår i styrelsen se Kontakter. Nya bryggor med enhetliga bojar har skett under 2020 

Varje båtägare är skyldig att följa regler från hamnkapten. Avgifter tas ut för plats vid brygga samt plats på land. Alla avgifter beslutas det om på årsmöte. 

Badplatsen

Badplatsen ägs och sköts av oss medlemmar gemensamt och är följaktligen privat egendom.

Att klippa gräset då och då får alla som vill gärna hjälpa till med. Det finns en gräsklippare i boden utanför grinden, koden till låset får du på årsmötet eller så frågar du en granne. Saknas bensin så kontaktas lämpligen någon i styrelsen. 

Det finns sopkärl i anslutning till badplatsen. Helst tar du hem dina sopor. Hjälp till att hålla vår badplats ren och snygg!

Var också aktsamma och vaksamma på hur bänkbord och grillplats används. Bänkborden får inte flyttas ut på bryggan. Håll även ett öga på vårt omklädningsrum så att det är fräscht.

Vid badplatsen har vi några regler

Mopeder är inte tillåtna på badplatsen. Undvik att ta in cyklar, cykelställ finns utanför grinden eventuellt kan cyklar stå på den första långsmala gräsytan till vänster för att de inte ska stå i vägen för badgäster.

Under sol- och badsäsongen ska det vara hundfritt.

Bommen vid badplatsen hålls vanligtvis låst. Kod finns på medlemsidan.

Har du något att rapportera om badplatsen, vänligen kontakta någon i styrelsen till exempel på info@infjarden.se 

Hastigheten på våra vägar

Vi rekommenderar maxhastighet 30 km i timmen i hela området. Respektera detta och påminn dina gäster.

Sophämtning och avlopp

Fastighetsägaren ansvarar för sin egen sophämtning. Föreningen ansvarar för två soptunnor i området som inte är avsedda för någons enskilda hushållssopor. Sopsorteringsställen för förpackningar  finns vid till exempel vid Gräddö ICA samt vid Vreta Handel. Görla återvinning tar emot större saker ni vill bli av med.

Avlopp från fastigheterna är ägarens ansvar och ska följa kommunens riktlinjer.

Våra ängar

Ängarna är ett gemensamt ansvar, föreningen anlitar bonden Ove Mattson. Tillsammans med honom diskuterar styrelsen en aktuella åtgärder för ängar och diken.

För eldning av ris på ängsmark gäller att inget brännbart får dras ut på ängarna innan slåtter. Högar för eldning måste vara borta senast till Valborg, 30 april.

Träden som står vid ängskanterna måste tas bort eller klippas så att bondens maskiner kan komma åt ordentligt.

Eldning

Perioder med eldningsförbud måste respekteras! Tiden för eldningsförbud finns på kommunens hemsida. När du eldar ska eldningsplatsen säkras, till exempel att det finns tillgång till vatten. Elda med omdöme. Elda inte sopor, plast, tryckimpregnerat och annat som är skadligt för vår miljö, elda inte heller material med spik och metallföremål som kan skada traktordäck och slåttermaskin. Ersättning för eventuella skador som förorsakats på grund av detta kan du själv få stå för.

Bästa platsen för byggmaterialrester, plast och liknande är Görla återvinningscentral.

Sommarvatten från Östermaren

Sommarvatten tas ur insjön Östermaren. Pumphuset är beläget vid sjöns sydvästra ände

(slutet av Klockarvägen). Tappställen finns på samtliga fastigheter dessa ska vara tydligt utmärkta. Sommarvattnet kan med fördel användas till att bevattna grödor hela sommaren, en unik tillgång för medlemmarna i vårt område. Sommarvattnet kan även användas i det egna hushållet men ska inte nyttjas som dricksvatten. Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att sommarvattnet är avstängt vid det egna tappstället.

Bad- och båtförbud råder i sjön. Att fiska kan gå men beroende på sjöns status bör du kolla med styrelsen vad som gäller för året. Vattenprover tas regelbundet och resultatet informeras det om på anslagstavlan vid postlådorna. Vass och ytväxtlighet hålls efter genom årlig vassklippning.

Östermaren

Insjön är en liten insjö som vi har under ständig renovering. Varje sommar rensar vi bort vass och andra växter. Här finns ett pumphus som möjliggör att alla fastigheter får sommarvatten.  

Dricksvatten från gemensam brunn och eget vatten

Brunn med pump finns i anslutning till föreningshuset. Kopplat till den finns det sommartid ett flertal tappställen inom området.

Vatten från dricksvattentapparna får aldrig användas för bevattning och det är inte tillåtet att göra en egen anslutning från tappställe till fastighet eller liknande.

Vintertid finns det bara ett tappställe för dricksvattnet och den ligger vid föreningsstugan. Tidpunkt för inkoppling och avstängning anslås. 

Regelbundet tas vattenprover, resultatet kan ni läsa om på medlemsidan och på anslagstavlan vid brevlådorna.

Det egna vattnet från den egna brunnen är eget ansvar, i förlängningen är den från vårt gemensamma grundvatten, anpassa förbrukningen efter hur det ser ut i området.

Ett sätt att se det är att gå in på www.sgu.se 

Trädfällning

Trädfällning på allmänning görs alltid i samråd med styrelsen, trädfällning utan tillstånd polisanmäls. Fastighetsägaren ansvarar givetvis för träden på den egna tomten.

Elledningar måste hållas fria. Kontakta din elleverantör om du behöver hjälp med detta. När elleverantören gör röjningar tar de sällan bort fällda träd. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att det görs och om ni inte själva kan åtgärda så kontaktar du styrelsen. Se Kontaktfliken.

Allmänningar

Du får gärna sköta allmänningen som ligger i anslutning till din tomt men absolut inte

hindra andra från att vara där. Likaså är det bra om alla hjälps åt med dikesrenarna.

Grannsamverka mot brott

För att försvåra och förhindra inbrott och skadegörelse, är det viktigt att vi grannar pratar med varandra, håller lite koll åt varandra för att försvåra för tjuven.  Informera gärna styrelsen om ni haft inbrott.

Det finns en nationell organisation som kallas för Samverkan mot brott, idag har vi ingen registrerad kontaktperson gentemot den organisationen. Är du lite intresserad av att bli områdets kontaktperson så kontaktar du styrelsen. Gå gärna in på deras hemsida som har bra tips www.samverkanmotbrott.se  

Föreningshuset

Låna gärna huset, notera att det inte finns tillgång till toalett. Det går även bra att låna bord och stolar som finns där. Kod till föreningshuset lämnas på årsmötet och kan ses på vår medlemssida.

Röjsåg

Det finns en röjsåg för utlåning, avgiftsfri, men du måste hålla med egen sågklinga. Klinga kan du även köpa av föreningen. Kontakta någon i styrelsen för mer information se Kontaktfliken.

Brevlådor

Våra brevlådor är placerade i korsningen Österuddsvägen/Gussmarängsvägen. Se till att tömma din låda. Be gärna en granne om hjälp. Var varse att din sommaradress kan användas för ID-kapningar. Överfulla brevlådor signalerar att du inte har koll på innehållet. Om du inte är ute regelbundet så bör du sätta upp lapp om att slippa all form av tidnings- och reklamutskick.

Husdjur

Hundar ska vara kopplade och under uppsikt enligt de regler som gäller i allmänhet. Plocka alltid upp efter din hund. Under sol-och bad säsong ska inga hundar vara på badplatsen.

Jakträtt

För viltvård i vårt område ansvarar Norrtälje kommuns viltvårdare. Vid behov kan du ta kontakt med viltvårdaren direkt eller så kan du gå genom styrelsen. info@infjarden.se

bottom of page